reklamacja_zgloszenie

F.U.H. Marek Rokowski,

ul. Spacerowa 33, Inwałd

34-120 Andrychów

Zgłoszenie reklamacyjne

Dane reklamującego:

………………………………………… …………………………………………….

(imię i nazwisko) (telefon kontaktowy, e-mail)

……….…………………………………………………………………………………….

(adres)

Data nabycia towaru: …………………………….

Dokument zakupu/numer: ………………………..

Reklamowany produkt:

..……………………….................................................................................................................

..……………………….................................................................................................................

..……………………….................................................................................................................

(Marka, model, kolor, rozmiar)

……………………………………………………………………………………………………………

..……………………….................................................................................................................

Stwierdzone wady: ……………………………………………………….....…………………………

………………………………………………………………………………………………....…………

..……………………….................................................................................................................

..……………………….................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

Data i okoliczności stwierdzenia wady/usterki: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Żądanie reklamującego: *

[ ] usunięcie wad / naprawienie towaru

[ ] wymiana towaru na wolny od wad

[ ] obniżenie ceny

[ ] odstąpienie od umowy (tylko w przypadku wady istotnej)

* zaznacz odpowiednie żądanie

_____________________________________________________________________________________________________

Wypełnia sprzedawca

Sposób załatwienia reklamacji: …………………………………………………………..…………..

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………….….……

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..

(miejscowość, data) (podpis reklamującego)